Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2019. február 27. napjától a visszavonás napjáig.

A jelen ÁSZF tartalmazza a http://lepcsofok.com/ weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

I. A weboldal címe:

http://lepcsofok.com/ (továbbiakban: Weboldal)

II. A szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai

Név: Máté Brigitta

Székhely: 1055, Budapest, Balassi Bálint u. 7. 4/6.

Levelezési cím: 1055, Budapest, Balassi Bálint u. 7. 4/6.
Adószám: 68865658-1-41

Statisztikai számjele: –

Cégjegyzékszáma: –

Nyilvántartási száma: 52363140

Vállalkozói tevékenység kezdete: 2018.04.02.

Telefon: +36 20/298 3089

Nyilvántartást vezető szerv: Máté Brigitta

Bankszámlaszám: (OTP) 11773425-21459904

E-mail: kapcsolat@lepcsofok.com, lepcsofok.info@gmail.com

A weboldal ügyfélszolgálatának adatai:

Telefon: +36 20/298 3089

E-mail: kapcsolat@lepcsofok.com, lepcsofok.info@gmail.com

Levelezési cím: 1055, Budapest, Balassi Bálint u. 7. 4/6.

III. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadása:

1. A Szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó, ha a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor jogosult megismerni és nyilatkozatával köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelő felületen található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Weboldal felhasználója, azaz – megrendelés esetén – a Megrendelő között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait, tehát nem küldhet megrendelést, illetőleg a már leadott megrendelő lapjára Szolgáltató nem köteles válaszolni, ugyanakkor a Weboldal felhasználása során (a megrendelésre vonatkozó rendelkezéseken kívül) a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.
3. Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal elsősorban magyar nyelvű. A megrendelés első lépése, azaz a megrendelő lap kitöltése magyar nyelven történik, azonban felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a megrendelésre vonatkozó, esetlegesen felmerülő angol nyelvű kifejezések jelentésével tisztában van, illetőleg jelen ÁSZF azokra vonatkozóan megfelelő tájékoztatást nyújtott.

4. Megrendelő az a felhasználó, aki a jelen ÁSZF-ben meghatározott lépések szerint megrendeli, kifizeti, átveszi és használja a Szolgáltatást, illetve adott esetben szavatossági vagy jótállási jogával él. Ahhoz, hogy bárki jelen ÁSZF szerinti megrendelővé avanzsáljon, elegendő, ha a fenti műveletek közül legalább egy megvalósul; nem szükséges hozzá mindegyik művelet (megrendelés, kifizetés, átvétel, használat, szavatossági, jótállási joggal való élés) együttes fennállása. A hírlevélre feliratkozó felhasználó nem tekintendő Megrendelőnek.

5. Jelen jogviszony vonatkozásában az ajánlati kötöttség 30 naptári nap, mely az ajánlat hatályossá válásával (keltezésével) veszi kezdetét. Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha a Megrendelő ajánlatát a másik fél elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja.

IV. A megrendelés lépései:

1. Feliratkozás vagy Digitális megrendelő lap kitöltése:

Megrendelő a Weboldal http://akademia.lepcsofok.com/ aloldala alatt, a

„Jelentkezem” gombra kattintással értesítést kap arról, hogy a feliratkozás megtörtént, illetve módja nyílik megerősíteni azt. A megrendelési folyamat a jelentkezés megtételétől számított 14 napon belül lezajlik oly módon, hogy a Szolgáltató egy digitális megrendelőlapot küldd a Megrendelő részére, melyet az kitölt az alábbi szempontok szerint:

a) Név (a Megrendelő kereszt- és vezetékneve, melynek megadására a megrendelés teljesítése érdekében van szükség),

b) Telefonszám (a Megrendelő hívószáma, melyre azért van szükség, hogy Szolgáltató felvehesse a kapcsolatot Megrendelővel a szerződés teljesítése során),

c) E-mail cím (a Megrendelő e-mail címe, melyre azért van szükség, hogy Szolgáltató felvehesse a kapcsolatot Megrendelővel a szerződés teljesítése során),

d) Számlázási adatok: Név (Kereszt- és vezetéknév vagy cégnév) és Lakcím (irányítószám, város, utca, házszám, melyekre azért van szükség, hogy Szolgáltató számlát állíthasson ki), ennek hiányában tartózkodási helye, feltéve, ha a Megrendelő természetes személy, illetve adószám. Amennyiben a Megrendelő jogi személy, úgy cégnevet is módjában van megadni. Az így megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan Szolgáltató a Megrendelő
endelkezésére bocsátja Adatkezelési tájékoztatóját, melyet már az adatkezelés megkezdése előtt hivatkozás formájában elérhetővé tesz jelen ÁSZF XII. pontjának megfelelően.

A digitális Megrendelő lapon a Megrendelőnek lehetősége van a megfelelő tartalommal elküldeni a megrendelést (lásd: 3. pont).

2. Jelen ÁSZF szabályainak elfogadása: A megrendelő lap kitöltését megelőzően, már a feliratkozás előtt Megrendelő kipipálja a „Megismertem az Adatkezelési tájékoztatót és az ÁSZF-et, elfogadom az azokban foglaltakat, illetőleg hozzájárulok, hogy társaságuk ezek alapján adataimat megismerje, eltárolja, kezelje, továbbítsa és azok alapján felvegye velem a kapcsolatot.” nyilatkozat melletti jelölő négyzetet (annak érdekében, hogy a Megrendelés érdekében tett lépések foganatosításra kerüljenek), mellyel elismeri, hogy tudomásul vette és magára kötelezőként fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. E nélkül Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni a megrendelést. A jelen ÁSZF-et Szolgáltató elektronikus hivatkozást (hiperhivatkozást) is elhelyez a jelölőnégyzetnél.

3. Megrendelés elküldése: Amennyiben Megrendelő az 1. és

2. pontok szerint járt el, a “Jelentkezem” címkére kattintva elküldi a Szolgáltatás megvásárlására irányuló megrendelést a megadott tartalom szerint.

4. Megrendelés visszaigazolása: A megrendelés elküldését követően Szolgáltató e-mailen keresztül felveszi a kapcsolatot Megrendelővel, azaz visszaigazolja a megrendelést a megadott adatok alapján. Az így megküldött elektronikus levél tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a valamint a zárt oktatási felület elérési linkjét.

5. Fizetési kötelezettség teljesítése: Megrendelő a fizetés módja szerint – előzetesen, tehát a Szolgáltatás teljesítését megelőzően – teljesíti fizetési kötelezettségét, mellyel egyidejűleg elismeri a megrendelésében foglaltak helytállóságát. A fizetés a jelen ÁSZF VIII. főpontjában foglaltaknak megfelelően online fizetéssel történik. Amennyiben Megrendelő észrevételt tesz a megrendelésben szereplő adatok helytelenségét, pontatlanságát illetően, Szolgáltató köteles a megrendelést az észrevételnek megfelelően korrigálni, illetve a szolgáltatást aszerint teljesíteni.

6. Szolgáltatás teljesítése: A kifizetését követően Szolgáltató intézkedik a számla kiállításáról és megküldéséről, valamint a megrendelt Szolgáltatások Megrendelő számára történő teljesítéséről.

7. Megrendelés utólagos módosítása: Amennyiben Megrendelő a megrendelés során hibás, vagy pontatlan adatokat adott meg, és úgy küldte el megrendelését, illetőleg bármely okból módosítani szeretné az elküldött megrendelésében foglaltakat, úgy erre a megrendelés elküldésétől számított tizennégy (14) napon belül, de
legkésőbb a kifizetésig van lehetősége. A megrendelés módosítása csak írásban érvényes.

V. A szerződés létrejötte:

1. Ha Megrendelő megrendelést küld a Weboldal vonatkozó oldalain, és Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, online (távollevők közötti) szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között, mely alapján:

a) a Szolgáltató a rá bízott feladat ellátására,

b) a Megrendelő a vételár megfizetésére köteles.

2. Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló (jelen ÁSZF IV.4. pontja szerinti) e-mail a Megrendelőhöz a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, illetve nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.

3. Felek kijelentik, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, melyre a jelen ÁSZF

rendelkezései vonatkoznak. Minden olyan kérdés tekintetében, amelyre jelen ÁSZF nem terjed ki, Felek Magyarország jogát, elsősorban a 2013. évi V. törvényt, azaz a Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályait tekintik irányadónak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. A szerződés magyar nyelven jön létre, illetőleg azt a Weboldal elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Weboldal regisztrációhoz kötött használata során hozzáférhető. Annak tartalmát ily módon elolvashatja, maradéktalanul megismerheti, mentheti vagy kinyomtathatja.

VI. A Szolgáltatás tulajdonságai

1. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a Szolgáltatás nevét, leírását, és adott esetben árát is. A Szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltatás teljesítése online felületen, vagy személyesen, igény esetén Skype alkalmazással történik. Ennek előzetes eldöntésére a Szolgáltató jogosult.

2. A Szolgáltatás vagy Szolgáltatások vételára a honlapon került rögzítésre az adott szolgáltatás mellett, illetve adott esetben a Megrendelő lap is tartalmazza. Amennyiben a kettő között ellentmondás van, a Megrendelő lapban rögzített vételárat kell irányadónak tekinteni a szerződés teljesítése során.
3.A Szolgáltatás az Elker. tv. szempontjából információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül.

VII. A Szolgáltatás teljesítése:

1. A Szolgáltatás igénybevétele – a megrendelés jelen ÁSZF IV. fejezete szerinti lefolytatása mellett – zárt csoporttagság, valamint e-mailes, telefonos kommunikáció útján valósul meg.

2. A teljesítésre nyitva álló határidő Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítését követő 30 naptári nap, kivéve, ha Megrendelő akadályoztatása, egyéni preferenciái miatt a Szolgáltatást nem lehet teljesíteni a 30 naptári napos határidőn belül.

VIII. A fizetés módja:

1. Megrendelő a fizetési kötelezettségét főszabály szerint banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján teljesítheti az alábbi feltételekkel:

a) Mivel Szolgáltató (kisadózói minősége okán) ÁFA körön kívül esik, a vételár nettó összegét a megrendelésben megadott mennyiség szerint, valamint a szállítás költségét a jelen ÁSZF II. főpontjában rögzített bankszámlaszámra 11773425-21459904 (OTP) kell banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel megfizetni.

b) Az átutalás kedvezményezettje: Máté Brigitta e.v.

c) A közleményben a következő szöveget kell megadni: “(Szolgáltatás neve), (név)”. A (Szolgáltatás) jelzés alatt a megrendelt szolgáltatás pontos megnevezését, (név) jelzés alatt Megrendelő nevét kell érteni.

d) Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. Megrendelő a vételárat előzetesen köteles megfizetni Szolgáltató részére.

3. Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a vételár összegét a Megrendelő fizetési számláján a Megrendelő számlavezető bankja (OTP Bank) jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

4. A fizeti teljesítés előzetes egyeztetés által, és kivételes esetben készpénzben is megtörténhet.

5. Szolgáltatót csak attól a naptól terheli teljesítésre vonatkozó kötelezettsége, amikor a fizetési kötelezettség Megrendelő által teljesítésre kerül.

IX. Elállási jog

1. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdések értelmében a fogyasztót (Megrendelőt) indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyet a megrendelés leadásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhat. Az elállásról szóló nyilatkozatot – amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával – Szolgáltató levelezési címére írásban, vagy e-mail címére elektronikusan kell eljuttatni.

2. Az 1. pontban rögzített esetben Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
14 (tizennégy) naptári napon belül a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként (vételárként) megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltató kijelenti, hogy mindaddig visszatarthatja ezt az összeget, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. a) pontja alapján Megrendelőt nem illeti meg a hivatkozott Korm. rendelet 20. § szerinti felmondás joga, amennyiben a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

X. A kellékszavatosság:

Kellékszavatosság (olyan szerződés esetén, amely keretében a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymás felé):

1. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ugyanakkor Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

2. Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye

3. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni, ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A késedelmes közlésből eredő kárért Megrendelő a felelős.

5. A terméknek (Szolgáltatásnak) a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

XI. Panasz bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés:

Megrendelő panasz benyújtására jogosult, amennyiben kifogással él Szolgáltató teljesítését tekintve. Panaszát bejelentheti egyrészt személyesen a Szolgáltató jelen ÁSZF

II. fejezetében rögzített elérhetőségei egyikén. Ekkor az Szolgáltató a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

a) a Megrendelő nevét, címét,

b) a Szolgáltatás megnevezését, vételárát,

c) a Megrendelés időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

2. Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Megrendelő átadja Szolgáltató részére, az eredeti példányt pedig megtartja.

3. Írásban történő bejelentés:

A vásárló másrészről bejelentheti panaszát a Szolgáltatónak küldött papír alapú levélben (postai úton), vagy elektronikus levélben (e-mail útján) Ebben az esetben a levélnek tartalmaznia kell:

a) a Megrendelő nevét, címét,

b) a Szolgáltatás megnevezését, vételárát,

c) a Megrendelés időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

XII. Adatvédelem

A megrendelési felületen, a jelen ÁSZF IV. 2. pont szerinti hozzájárulás közvetlen közelében biztosíthatóvá teszi, hogy a

weboldal felhasználói nyilatkozhassanak az adatkezelésekhez való hozzájárulásukról. Az adatkezelések

megismerésére, illetve a megfelelő tájékoztatás megszerzésére (különösen az adatkezelések céljára,

jogalapjára vonatkozóan) Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója szolgál, melyet hivatkozásként elhelyez a hozzájárulás kivételére szolgáló jelölőnégyzet mellett, illetve
a következő URL alatt: Az érintettek a hozzájárulásukkal nyilatkoznak arról is, hogy felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataik átadásra kerüljenek az OTP Bank, valamint a könyvelés részére.
, mint adatkezelő részére az alábbi feltételekkel:

– A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, cím.

– Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő számla kiállításához, könyveléshez szükséges, illetve a szolgáltatás igénybe vételéhez, kapcsolattartáshoz.

XIII. Záró rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló jogvitákat elsősorban békés úton próbálják rendezni.

2. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát elektronikus úton elérhetővé és megismerhetővé tette Weboldalán (link: http://akademia.lepcsofok.com/aszf)

Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát, szabályait és a mellékletekben foglaltakat megismerte és maradéktalanul elfogadja.

3. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre alakította ki, a Felek egyedileg nem tárgyalták meg. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Weboldalon közzéteszi.

4. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelése során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Megrendelő vállalja, hogy az azokban bekövetkezett változást – amennyiben az befolyásolja a Szerződés teljesítését – haladéktalanul Szolgáltató tudomására hozza.

5. Megrendelő a Weboldal ügyfélszolgálatán élhet panasszal, melyet Szolgáltató köteles kezelni.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a
lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek.

7. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy

Szolgáltató az Szerződés megtörténtének tényét referenciaként felhasználja és Megrendelő Szolgáltatással, Szolgáltatóval, a Szolgáltatással vagy a Weboldallal kapcsolatos véleményét, álláspontját, ajánlását a referenciái között név nélkül feltüntesse.

8. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF megfelel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdésében előírt tájékoztatásnak, illetőleg beleegyezik, hogy azt Megrendelő vele jelen tartós adathordozón közölje.

9. Az Elker. tv. 13/A. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Ezen túlmenően Szolgáltató – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

10. A jelen ÁSZF szerinti Szerződés teljesítésével létrejövő adatkezelések szabályairól, valamint céljukról, jogalapjukról, időtartamukról, forrásukról szóló tájékoztatásról Szolgáltató Weboldalán elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató szolgál.